Team

Core Sensei developers


Baoqiu Cui

Sheng Guo

Yasuhiro Matsuda

John Wang

Lei Wang

Matt Wheeler

Mark Williams

Volodymyr Zhabiuk

Yonghui Zhao