com.senseidb.svc.api
Interfaces 
SenseiService
Exceptions 
SenseiException